การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document การประชุมคณะครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.1 KB
Adobe Acrobat Document การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169 KB
Adobe Acrobat Document เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลังเข้ามาให้ความรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.62 KB
Adobe Acrobat Document มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.73 KB
Adobe Acrobat Document สถานธรรมได้บริจาคเครื่องกดน้ำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.52 KB
Adobe Acrobat Document บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จัดกิจกรรม และมอบปัจจัยพื้นฐานสู้ภัยโควิด - 19”   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.42 KB
Adobe Acrobat Document บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด มอบทุนการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.82 KB
Adobe Acrobat Document โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานในลักษณะการประชุมกลุ่มไลน์ห้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 439.68 KB